Što su državne potpore?

Definicija državne potpore sadržana je u članku 107. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU): 

1. Osim ako nije ovim Ugovorom drugačije utvrđeno, svaka državna potpora koju daje država članica ili koja je dana putem državnih sredstava u bilo kojem obliku, koja narušava ili prijeti narušavanjem konkurencije davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima, nije u skladu sa zajedničkim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu između zemalja članica.

Kako bi se utvrdilo ima li neka državna intervencija karakter državne potpore, potrebno je utvrditi jesu li kumulativno ispunjeni uvjeti iz navedenog članka UFEU koji se odnose na izvore sredstava, davanje prednosti na tržištu i time povezanom selektivnosti te ima li dodjela potpore stvaran ili potencijalni učinak na trgovinu između država članica Europske unije.  

Zašto državne potpore načelno nisu dopuštene i zašto ih treba kontrolirati?

Državne potpore u načelu su zabranjene u EU, jer dodjeljujući potporu „svojim“ poduzetnicima, države članice te poduzetnike stavljaju u tržišno povoljniji položaj u odnosu na konkurente iz drugih država članica te im istovremeno osiguravaju selektivnu prednost na konkretnom tržištu koja nije rezultat njihova rada, produktivnosti ili inovacija, već povlaštenog statusa koji je stečen odlukom državnih tijela.

Time se šalje loša poruka poduzetnicima iz ostalih članica EU, posebno onih čiji su proračunski kapaciteti za poticanje gospodarstva ograničeni, obeshrabruje se ulazak na tržište i interes za poduzetništvo, slabi zajedničko tržište EU, a dugoročno – umanjuje konkurentska snaga europskog gospodarstva u usporedbi s drugim globalnim „igračima“. Zato je nad dodjelom državnih potpora potreban nadzor.  

Postoje li izuzeća od načelne zabrane dodjele potpora?

Postoje, načelno su utvrđena u UFEU, a sadržana su u nizu propisa i pravila za dodjelu pojedinih vrsta horizontalnih i sektorskih potpora, i to:

Uredbama, smjernicama, komunikacijama i propisima za dodjelu potpora određenim gospodarskim sektorima i za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa.

Tko kontrolira dodjelu državnih potpora u Republici Hrvatskoj? 

S punopravnim članstvom Hrvatske u Europskoj Uniji, sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), nadležna za kontrolu zakonitosti, nadzor i povrat državnih potpora i u našoj zemlji postala je Europska komisija (EK).

Što se događa ako se državna potpora dodijeli bez prethodne prijave ili bez odobrenja EK?

Državna potpora koja nije obuhvaćena izuzećem od obveze prijave, a dodijeljena je bez odobrenja Europske komisije, podliježe povratu.

Rizici korištenja potpora koje su dodijeljene suprotno pravilima su za korisnika potpore iznimno visoki, jer se nezakonito dodijeljena potpora:

  1. mora vratiti uvećana za kamatu od trenutka donošenja odluke o dodjeli potpore

  2. konkurenti mogu EK podnijeti prigovor ako smatraju da je određenom korisniku dana potpora koja nije u skladu s propisima o državnim potporama

  3. konkurenti mogu nadležnom nacionalnom sudu podnijeti zahtjev za naknadu štete zbog nezakonitog korištenja potpore, a sudovi na temelju činjenice da je potpora dodijeljena bez formalnog odobrenja Europske komisije, mogu naložiti povrat potpore, obustaviti njezinu primjenu i, odlučiti o šteti. Od takvih odluka nisu izuzeti ni poduzetnici koji su u teškoćama ili objektivno ne mogu izvršiti povrat pa potporu moraju vratiti uz „cijenu“ stečaja ili likvidacije.

Zastara za izdavanje naloga za povrat potpore nastupa 10 godina od dana dodjele nezakonite potpore. 

Tko u RH može biti davatelj državne potpore, a tko korisnik?

Davatelji državnih potpora su hrvatska državna tijela odnosno osobe koje upravljaju državnim sredstvima - središnja tijela državne uprave, fondovi, agencije i drugi, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje ili upravlja javnim sredstvima ili sredstvima koja se mogu pripisati državi. Korisnici državne potpore su poduzetnici - fizičke i pravne osobe, koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Koja je uloga nacionalnih zakonodavstva zemalja članica EU u sustavu državnih potpora?

To isključivo ovisi o politici svake zemlje članice. Neke to pitanje uređuju zakonom, dok druge nemaju zakonodavstvo kojim bi to pitanje bilo specifično uređeno, već davatelji potpora imaju službe educirane za pravila o potporama koje vode računa o usklađenosti potpora s EU acquis. No, ima primjera (Poljska, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, itd.) gdje su određena državna tijela ovlaštena za davanje prethodnog mišljenja na prijedloge državnih potpora koji podliježu notifikaciji (prijavi) i odobrenju od strane EK te ih također i prijavljuju EK. U nekim državama članicama od tih tijela se moraju pribaviti prethodna mišljenja i kada se radi o skupnim izuzećima ili čak potporama male vrijednosti. Međutim, isključivu ovlast za odobravanje državnih potpora, ocjenu je li neka potpora sukladna pravilima te za vjerodostojno tumačenje propisa o potporama imaju europske institucije - EK odnosno europski sudovi, a ne nacionalna tijela država članica. 

Što je notifikacija, a što pred-notifikacija državne potpore?

Svaka nova državna potpora mora se prijaviti - notificirati Komisiji na odobrenje dovoljno vremena prije dodjele, kako bi ona mogla dati svoje primjedbe odnosno odobriti potporu. Ako nije sigurna radi li se o potpori ili ne, država članica može izvršiti pred-notifikaciju mjere koja bi mogla predstavljati državnu potporu. Riječ je o neformalnoj prijavi odnosno prethodnoj prijavi programa ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji.

Prethodna prijava (pred-notifikacija) je iznimno koristan neformalni instrument koji ubrzava postupak formalne prijave državne potpore te se osobito preporučuje kada postoje posebni problemi, novosti ili specifičnosti pri dodjeli potpora odnosno kada je riječ o dodjeli potpora u okviru velikih investicijskih projekata. Prethodna prijava se može provesti čak i u naoko neproblematičnim slučajevima dodjele potpora, a omogućuje, da jednom kada od države članice zaprimi formalnu prijavu potpore, Komisija raspolaže sa što više podataka potrebnih za konačnu ocjenu sukladnosti potpore s pravilima na unutarnjem tržištu.

Na koje se sve načine može dodijeliti državna potpora?

U okviru raznih kategorija, državna potpora se može dodijeliti putem različitih instrumenata državnih potpora - subvencija i poreznih izuzeća, udjela u temeljnom kapitalu, zajmova povoljnijih od tržišnih, otpisa poreznog duga, dodjele državnog jamstva, itd.

Koja je razlika između pojedinačne državne potpore i programa državne potpore?

Program potpore je svaki akt na temelju kojeg se, bez daljnjih provedbenih mjera, mogu dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima definiranima u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na čijoj se osnovi potpora koja nije povezana s određenim projektom, može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno vremensko razdoblje i/ili u neograničenom iznosu.

Pojedinačna državna potpora je ona koja nije dodijeljena temeljem programa državne potpore nego se isključivo odnosi na određenog korisnika. 

Što su potpore male vrijednosti, za koje namjene i kome se mogu dodijeliti državne potpore male vrijednosti?

Iako imaju obilježje selektivnosti, prema kriterijima iz pravne stečevine EU, potpore male vrijednosti (potpore de minimis) do iznosa od 200 000 eura koje se dodjeljuju jednom poduzetniku u tri godine, a za cestovni promet do 100 000 eura, bez obzira na iznos i namjenu, ne narušavaju konkurenciju na tržištu i mogu se dodijeliti, uz uvjet transparentnosti i bez posebnog odobrenja EK, ako ispunjavaju uvjete iz Uredbe koja se odnosi na dodjelu ove vrste potpora. Posebne uredbe su donesene i za potpore de minimis u poljoprivredi te potpore de minimis za obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa.

Kako se izračunava konkretan iznos državne potpore?

Za određivanje iznosa potpore važno je znati koji se opravdani troškovi mogu uzeti u obzir budući da oni čine osnovicu za izračun iznosa potpore. To je, kao i intenziteti potpora, definirano pravilima za svaku kategoriju potpora.

Koja su to pravila o državnim potporama?

Najvažnija pravila o dodjeli državnih potpora sadržana su u nekoliko osnovnih skupina:

Je li dopuštena kumulacija državnih potpora?

Zbrajanje (kumulacija) pojedinih vrsta potpora je dopuštena uz uvjet da se odnosi na različite opravdane troškove. Ako se radi o istim opravdanim troškovima, zbrajanje potpora nije dopušteno ako bi ono dovelo do prekoračenja najvišeg dopuštenog intenziteta potpore koji je utvrđen odgovarajućim pravilima o potporama.

Odnose li se pravila o državnim potporama i na izgradnju infrastrukture?

U državama članicama EU sve donedavno se smatralo kako se na financiranje i sufinanciranje izgradnje infrastrukture iz javnih sredstava ne odnose pravila o državnim potporama, jer se polazilo od pretpostavke kako financiranje izgradnje infrastrukture spada u mjere koje su općeg karaktera te da to ne predstavlja i tržišnu aktivnost. No, nakon donošenja presuda europskih sudova u slučaju javnog financiranja izgradnje infrastrukturnih objekata na nekoliko zračnih luka u EU,  Europska komisija zauzela je vrlo jasan i određen stav prema kojem se na ulaganje javnih sredstava u izgradnju onih infrastrukturnih objekata čija se uporaba nakon izgradnje komercijalno eksploatira odnosno naplaćuje, primjenjuju pravila o državnim potporama.

Nasuprot tome, samo se na javno financiranje one infrastrukture koja se nakon izgradnje komercijalno ne iskorištava i svatko ju može koristiti bez ikakvih uvjeta, ne odnose pravila o državnim potporama. 

Primjenjuju li se propisi o potporama i na projekte koji se sufinanciraju iz sredstava iz fondova EU? 

Pravila o državnim potporama primjenjuju se i u slučaju korištenja sredstava iz strukturnih fondova EU. Naime, propisi EU koji uređuju uvjete koji moraju biti ispunjeni kako bi se „povukla“ sredstva iz fondova EU, zahtijevaju da projekti koji se financiraju iz ovih fondova ispunjavaju pravila o državnim potporama.

 

 

Ovaj kratki vodič je isključivo informativnog karaktera. Ne može se koristiti za ocjenu ili utvrđivanje bilo kojeg oblika državne potpore.